MY BODY CREATOR, Общи условия (общо наричани "Общи условия")

Дата на последната ревизия: 28.01.2021

Моля, прочетете Общите условия и условията за ползване на услугите, достъпни чрез MY BODY CREATOR. С регистрацията си, влизането в системата или маркирането на полето "Приемам Общите условия и Декларацията за поверителност на MyBodyCreator", се счита, че ги приемате. При извършване на всяко едно от горепосочените действия се счита, че вече сте запознати с Общите условия и вече сте задължени да ги спазвате, все едно сте подписали това споразумение.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, КОИТО СА ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ MY BODY CREATOR

Този документ съдържа общите условия за използване на информационните ресурси и услуги, предоставени от Смарт Апп Солюшънс ООД на потребителите на MY BODY CREATOR и урежда взаимоотношенията между Смарт Апп Солюшънс ООД с ЕИК 204314541, със седалище и адрес на управление Ул. "Царица Елеонора" 20, София, България, управлявано и представлявано от Димитър Узунов и всеки от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез MY BODY CREATOR.

Чрез използването на приложението MY BODY CREATOR (общо наричано "Приложението") на всеки компютър, мобилен телефон, таблет, конзола или друго устройство (общо наричано "Устройство") потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да сте обвързани от тези Условия и всеки друг приложим закон. MY BODY CREATOR може да променя настоящите Общи условия по всяко време без предупреждение, влизащи в сила след публикуването им в Приложението. По-нататъшното използване на Приложението ще отчете приемането от Вас на ревизираните Общи условия, независимо дали сте ги прегледали или не. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, не трябва да използвате Приложението и, ако е приложимо, трябва да уредите анулирането на регистрирания потребителски акаунт или абонамента Ви при нас.

По наше усмотрение и без предизвестие или отговорност, може да преустановим, или променим всеки аспект на Приложението, включително, но не само: ограничаване на времето, през което е налице Приложението, ограничаване на възможността за употреба на Приложението или прекратяване на правото на всеки потребител да използва Приложението. Вие се съгласявате, че всяко прекратяване или отменяне на Вашия достъп до Приложението или за използването на Приложението, може да бъде извършено без предизвестие. Ако не спазвате разпоредбите на настоящите Общи условия, приемате, че може незабавно да деактивираме или да изтрием потребителския Ви профил и цялата свързана с него информация и файлове в потребителския профил и/или да блокираме по-нататъшния достъп до такава информация и/или файлове, или до Приложението. Освен това, Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред Вас или трето лице за прекратяване или анулиране на Вашия достъп до Услугите на Приложението.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТТА

MY BODY CREATOR изисква от всички потребители да са навършили 18 години преди да могат да си създадат профил (в някои юрисдикции тази възрастова граница може да е по-висока) и да не са на по-голяма възраст от 80 години. Създаването на профил с невярна информация е нарушение на нашите Общи условия. Това включва и профили, регистрирани от името на лице под 18-годишна възраст или над 80 годишна възраст.

Ако MY BODY CREATOR бъде осведомен или подозира за нарушения на ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТТА, може да прекрати частично или цялостно достъпа до Приложението.

ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ

MY BODY CREATOR има няколко задължителни условия, преди да започнете да използвате Приложението:

• Посоченото по-горе ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТТА трябва да бъде спазено.

• Ако е налице заболяване, консултацията с лекар е задължителна преди да започнете да използвате Приложението. Целта е да не се навреди на здравето Ви.

• Ако се появят алергии, консултацията с лекар е задължителна преди да започнете да използвате Приложението. Целта е да не се навреди на здравето Ви.

• Не можете да започнете да използвате Приложението по време на бременност. Целта е да не се навреди на здравето Ви и/или на здравето на нероденото бебе.

УСЛУГИ

Услугите (общо наричани "Услуги"), предоставени от MY BODY CREATOR (включително, но не само), са:

• Създаване на персонализирана програма за тренировки.

• Създаване на персонализиран план за хранене.

• Създаване на персонализиран план за хранителни добавки.

• Изчисляване и разпределение на времето за сън за постигане на желаните резултати.

• Персонализиране на плана за хранене и хранителни добавки в зависимост от избраното време за тренировки.

• Мониторинг на напредъка и обратна връзка.

СТАНЕТЕ РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ

Ако решите да станете регистриран потребител на Приложението, Вие се съгласявате да ни предоставите истинска, точна и пълна информация за себе си (общо наричана "Регистрирани потребителски данни") и да поддържате и навременно актуализирате Регистрираните потребителски данни и всякаква друга информация, която ни предоставяте, за да бъде точна. Без да ограничаваме други разпоредби на настоящите Общи условия, ако предоставите невярна, неточна или непълна информация или имаме разумни основания да подозираме, че това е така, си запазваме правото да прекратим потребителския Ви профил и да откажем всякаква настояща или бъдеща употреба на Приложението (или част от него). Вие се съгласявате да не прехвърляте, или подлицензирате правата си като регистриран потребител на Приложението. Освен това се съгласявате да не се регистрирате с повече от един профил, да си създадете профил от името на някой друг или да създадете фалшива или подвеждаща самоличност в Приложението.

След като изберете една от наличните програми за хранене и тренировки и попълните цялата необходима информация, Вие ще станете регистриран потребител на Приложението, а Приложението ще ви предостави персонализирани услуги (общо наричани "Програма"). Имате право да спрете настоящата си Програма и да започнете нова Програма за определен ограничен брой пъти. MY BODY CREATOR може да предложи безплатен пробен период. Когато използвате безплатния пробен период, можете да спрете настоящата си Програма и да стартирате нова Програма до три пъти. Ако искате да използвате Услугите на приложението след безплатния пробен период, трябва да платите цялата сума за заявения период (общо наричана "Платена услуга").

ТАКСИ, ПОДНОВЯВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И СПОРОВЕ, ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ И МОДИФИКАЦИИ

• Такси

Ако купувате Платена услуга, Вие сте задължени да платите на MY BODY CREATOR съответните такси и всички свързани с тях данъци (различни от данъци върху доходите на MY BODY CREATOR). Всяка покупка на платена услуга Ви позволява да спрете настоящата си Програма и да стартирате нова Програма до три пъти. MY BODY CREATOR може да променя таксите си по всяко време, като публикува писмено известие в Приложението. Таксите могат да варират в зависимост от момента на извършване на плащането. Вие упълномощавате MY BODY CREATOR да удържа съответните данъци при плащане чрез избрания начин на плащане и се съгласявате, че MY BODY CREATOR или свързани лица с MY BODY CREATOR може да запазят информацията за данните на Вашето плащане. Ще заплащате всички такси и данъци, когато станат дължими. Вашето задължение за плащане на таксите продължава до края на абонаментния период, през който анулирате абонамента си. Ако издателят, банката или друга институция на Вашата платежна карта не заплати таксите, които сте наредили, чрез избрания начин на плащане, Вие ще останете непосредствено отговорни за всички неизплатени суми. Ако не успеете да платите съответните такси, MY BODY CREATOR ще анулира достъпа ви до Услугите на Приложението.

Подновяване

Приемате, че абонаментът Ви няма да бъде подновен автоматично. MY BODY CREATOR ще ви уведоми преди всяко подновяване и ако не подновите абонамента си, няма да Ви предоставим достъп до Услугите на Приложението и няма да Ви таксуваме за срока за подновяване. Трябва да изберете периода на подновяване въз основа на наличните опции преди извършването на плащането. Ако сте отговаряли на условията за промоционални условия, но те вече не са валидни, ще ви бъде предложено да подновите абонамента си с настоящите непромоционални условия, валидни към момента на начало на периода на подновяване.

• Прекратяване на услугите и спорове

Анулирането е незабавно. След като членството Ви бъде анулирано, няма да имате повече достъп до профила си. Няма да бъдете таксувани отново след анулирането на профила Ви. Ако профилът Ви е анулиран преди или през безплатния пробен период, няма да бъдете таксувани. Ние няма да възстановим таксите, които вече са заплатени от профила Ви и няма да възстановим пропорционално такси за анулиран абонамент. Периодично можем да предложим безплатен абонаментен пробен период. Ако се регистрирате за абонамент за безплатен пробен период, ние ще анулираме достъпа Ви до услугите, когато изтече безплатният пробен период и ще го активираме отново, само след като извършите необходимото плащане.

Неплащането на каквито и да е такси или други суми, дължими на MY BODY CREATOR или на всяка друга страна, свързана с използването на Приложението, ще доведе до прекратяване на услугите. Възможно е, по наше усмотрение, да назначим агенция за събиране на външни задължения, която да събира суми, дължими на нас. Вие се съгласявате да ни възстановите всички разходи, които ние понасяме при извършването на събирането на неплатените суми, включително и не само таксите на агенциите за събиране на вземания, разумни адвокатски и правни такси и съдебни разходи.

Всички надплащания или спорове за фактуриране трябва да бъдат докладвани в рамките на 30 дни от момента на възникване на спора. Ако оспорите таксуване чрез начина си на плащане, което според разумната ни преценка е валидно таксуване, съгласно разпоредбите на настоящите Общи условия, Вие се съгласявате да ни заплатите допълнителните такси (общо наричани "Административна такса"), за разследване на случая. Ние ще възстановим всяка такава Административна такса, ако нашето разследване установи, че действието Ви при оспорване на таксуването чрез избрания от Вас начин на плащане е оправдано, тъй като Административната такса става невалидна такса, съгласно разпоредбите на настоящите Общи условия.

• Политика за възстановяване на суми

MY BODY CREATOR предлага безплатен пробен период. Ако искате да използвате Услугите на Приложението след безплатния пробен период, трябва да платите цялата сума за заявения период. Всички такси са неподлежащи на връщане и не се признават частично използвани периоди. Всички платени услуги и Вашите права да ги използвате, изтичат в края на платения период.

• Модификации

Ние си запазваме правото да преразгледаме условията за таксите, подновяването, прекратяването на услугите и споровете и политиката за възстановяване на суми при разумно предварително уведомление, съобщено Ви чрез публикация в Приложението или по друг начин, който можем да сметнем за подходящ (включително електронна поща). Всички направени промени ще се прилагат за всички потребителски планове, създадени или подновени, след датата на въвеждането на тази промяна.

АВТОМАТИЧНИ КОРЕКЦИИ

Някои функции, предлагани от Приложението, трябва да се следват, за да се постигне желаният ефект. В случай на неспазване на Програмата, MY BODY CREATOR може да направи автоматични корекции на Програмата, базирани на информацията за пропуснати хранения и пропуснати тренировки. Приложението следи прогреса Ви и на база на постигнатите резултати може да адаптира Програмата.

НЕПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

MY BODY CREATOR НЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРОФЕСИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЛИ СЪВЕТИ. УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ MY BODY CREATOR, НЕ СЪДЪРЖАТ, НЕ ДАВАТ И НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЧИТАНИ КАТО МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ИЛИ СТАНОВИЩЕ. НЕ СЕ СЪЗДАВАТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НЕ Е С МЕДИЦИНСКА ЦЕЛ. АКО МИСЛИТЕ , ЧЕ ИМАТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР.

Приложението може да включва функции, които насърчават към диета и физическа активност. Обмислете съответните рискове и се консултирайте с вашия медицински специалист/лекар и инструктор по фитнес, преди да се занимавате с диета или физическа активност. Всички услуги, предоставяни от, в и/или чрез Приложението, са само за информационни цели. MY BODY CREATOR не е медицински специалист и MY BODY CREATOR не предоставя медицински услуги и не дава медицински съвети. Нищо, което се съдържа в Приложението, не трябва да се тълкува като такъв съвет или диагноза. Информацията и отчетите, генерирани от Приложението, не трябва да се тълкуват като заместител на консултацията с лекар, оценка или лечение, а информацията, предоставена на или чрез Приложението, не трябва да се използва при вземане на медицински решения, диагностициране или лечение на медицинско или здравословно състояние.

Имате право да изберете дали прием на хранителни добавки да бъде включен в персонализираната Ви Програма. Преди да започнете да приемате хранителни добавки, трябва внимателно да прочетете и строго да следвате инструкциите, описани на опаковката им. MY BODY CREATOR не носи отговорност за каквито и да е наранявания или вреди, които може да получите в резултат от използването или невъзможността да използвате функциите на Приложението.

Това Приложение е предназначено само за здрави, пълнолетни хора. Приложението не е предназначено за употреба от непълнолетни, хора над 80 годишна възраст, бременни жени или хора със здравни проблеми. Такива лица или не могат да се регистрират, или са предупредени специално да потърсят професионални медицински съвети, преди да започнат да следват някоя от наличните Програми. Вие сте призовани и посъветвани да потърсите съвет от лекар или медицински специалист за всякакви въпроси, които може да имате във връзка със здравето си, преди да започнете всяка Програма, физически дейности или други планове, които могат да бъдат споменати, обсъдени или предложени в рамките на Приложението.

Ако се лекувате, приемате лекарства по лекарско предписание или следвате терапевтична диета за лечение на заболяване, трябва да се консултирате с Вашия лекар, преди да използвате Приложението. Вие декларирате (което декларирането се счита за направено всеки път, когато използвате Приложението), че не използвате Приложението или не използвате някоя от функциите, предлагани от Приложението, за да потърсите медицинска помощ. Също така се съгласявате, че преди да използвате Приложението, трябва да се консултирате с Вашия лекар, особено ако сте изложени на риск от проблеми, свързани с физически упражнения или промени във Вашата диета. Ако информацията, която получавате от използването на Приложението, е несъвместима с медицинските съвети на Вашия лекар, трябва да следвате съветите на Вашия лекар.

Ако MY BODY CREATOR бъде осведомен или подозира за наличие на Ваше физическо или психическо заболяване, може да прекрати частично или цялостно достъпа Ви до Приложението.

БАЗА ДАННИ С ХРАНИ

Като част от Услугите, MY BODY CREATOR поддържа база данни с храни и хранителни добавки, включително рецепти на храни и салати, която съдържа хранителна информация, въведена директно от MY BODY CREATOR (общо наричана "База данни с храни"). Моля, имайте предвид, че хранителната информация, съдържаща се в Базата данни с храни, може да не съдържа пълна, точна или надеждна информация. Вие единствено носите отговорност да гарантирате, че всяка хранителна информация в Базата данни с храни е точна, пълна и надеждна. Хранителната информация в Базата данни с храни не може да бъде възпроизвеждана, дублирана, копирана, модифицирана, продавана, препродавана, разпространявана, посещавана или използвана по друг начин, за каквато и да било търговска цел, без изричното писмено съгласие на MY BODY CREATOR.

MY BODY CREATOR НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ ПОЛЕЗНОСТТА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ В БАЗАТА ДАННИ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MY BODY CREATOR НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

БАЗА ДАННИ С ТРЕНИРОВКИ

Като част от приложението MY BODY CREATOR поддържа база данни с тренировки, която съдържа информация за физически упражнения, въведена директно от MY BODY CREATOR (общо наричана "Тренировъчна база данни"). Моля, имайте предвид,  че цялата информация, намерена в Тренировъчната база данни, може да не съдържа пълна, точна или надеждна информация. Вие единствени носите отговорност да гарантирате, че всяка информация за физически упражнения в Тренировъчната база данни е точна, пълна и надеждна. Информацията за физическите упражнения в Тренировъчната база данни не може да бъде възпроизвеждана, дублирана, копирана, модифицирана, продавана, препродавана, разпространявана, посещавана или експлоатирана по друг начин, за каквато и да е търговска цел, без изричното писмено съгласие на MY BODY CREATOR.

MY BODY CREATOR НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ ПОЛЕЗНОСТТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ В ТРЕНИРОВЪЧНАТА БАЗА ДАННИ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MY BODY CREATOR НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, Ви предоставяме нормално, непрехвърляемо, ограничено право на достъп, използване и показване на Приложението и предоставените му материали за лична, нетърговска употреба, при условие че спазвате напълно тези Общи условия. Цялата интелектуална собственост върху Приложението е собственост на MY BODY CREATOR или неговите лицензодатели, което включва материали, защитени от закони за авторски права, търговски марки или патенти. Всички търговски марки, марки за услуги и търговски имена са собственост, регистрирани и/или лицензирани от MY BODY CREATOR за създаване на творчески продукти. Цялото съдържание на Приложението (с изключение на лични данни), включително, но не само текст, софтуер, скриптове, код, дизайн, графики, снимки, звуци, музика, видео, приложения, интерактивни функции и всяко останало съдържание (общо наричани "Съдържание") е колективна работа в рамките на Европейския съюз и други закони за авторското право и е собственост на MY BODY CREATOR; Всички права запазени. Тези права са валидни и защитени във всички форми, медии и технологии, съществуващи сега или в бъдеще. Нямате право да променяте, публикувате, предавате, разпространявате, извършвате, участвате в прехвърлянето или продажбата, създавате производни произведения или по някакъв начин използвате Съдържанието, изцяло или отчасти. Когато Съдържанието се изтегли на компютъра Ви или на друго устройство, Вие не получавате никакъв дял от собствеността върху Съдържанието. Промяната на Съдържанието или използването на Съдържанието за каквато и да е друга цел, включително, но не само използването на Съдържанието в печатна форма или на друг уеб сайт, мобилно приложение или компютърна среда в мрежа, е строго забранено, освен ако не получите нашето предварително писмено съгласие.

Търговските марки MY BODY CREATOR, Смарт Апп Солюшънс ООД и всички други търговски марки, изброени по-долу или използвани в приложението, се притежават или използват с лиценз от Смарт Апп Солюшънс ООД. MY BODY CREATOR е регистрирана търговска марка в Европейския съюз. Имената на трети страни и техните продукти могат да бъдат техни търговски марки. Не можете да използвате някоя от горепосочените или други търговски марки, показвани в Приложението или във всяко Съдържание на Приложението. Всички права са запазени.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Можете да използвате Съдържанието на приложението само за собствена некомерсиална употреба. Вие се съгласявате да не променяте или изтривате съобщения за собственост от материали, изтеглени или отпечатани от Приложението. Вие се съгласявате да не променяте, копирате, превеждате, излъчвате, извършвате, показвате, разпространявате, възпроизвеждате, публикувате, изтегляте, публикувате, предавате или продавате интелектуална собственост или Съдържание, без предварителното писмено съгласие на MY BODY CREATOR, освен ако не е Вашата лична информация, която публикувате законно в Приложението. Вие се съгласявате да не използвате никакви методи за извличане на данни, чрез роботи или други подобни методи за събиране на данни. Нищо в настоящите Общи условия няма да се тълкува като предоставяне на лиценз за права върху интелектуална собственост.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

За да използвате Приложението, ще бъдете помолени да предоставите определена лична информация (наричана общо "Лична информация"), включително, но не само информация за Вашето име, имейл адрес, пол, тегло, височина, дата на раждане, здравословно състояние, метаболизъм, ниво на активност, ниво на тренираност и процент на телесните мазнини, за да може да се генерира Програма и за да се оптимизира използването на Приложението. Когато предоставяте такава лична информация, Вие се съгласявате да предоставите точна и актуална информация за себе си. MY BODY CREATOR няма да бъде отговорен за настъпили вреди, свързани с каквато и да е лична информация, която предоставяте на Приложението или отказвате да предоставите. Използването или разкриването на всяка Лична информация, която предоставяте, ще се управлява от нашата Декларация за поверителност.

ОТНОШЕНИЯ С ТЪРГОВЦИ И ДРУГИ ВРЪЗКИ

MY BODY CREATOR може да съдържа реклами, оферти или други връзки към уебсайтове на трети страни, които не контролираме. Рекламите и друга информация, предоставена от трети лица, може да не са напълно точни. MY BODY CREATOR не одобрява и не препоръчва нито един от продуктите или услугите, рекламирани в Приложението. MY BODY CREATOR не носи отговорност за достъпността или за точността на тези сайтове или реклами, или за Съдържанието, продуктите или услугите, предлагани от такива сайтове. Включването на която и да е връзка към уебсайт в Приложението не означава, че MY BODY CREATOR одобрява свързания уебсайт. Вие се съгласявате да използвате връзките към уебсайтове на свой собствен риск. Правилата за поверителност на MY BODY CREATOR са приложими само когато сте в нашето Приложение. След като се свържете с друг уебсайт, декларацията за поверителност на конкретния уебсайт управлява всяка лична информация, която предоставяте. Вашите взаимоотношения и други сделки с търговци или рекламодатели от трети страни, които се намират на или използват MY BODY CREATOR, включително "кликване за покупка", "съвместна регистрация" и други подобни програми, включително плащане и доставка на свързани стоки или услуги, са единствено между вас и конкретния търговец или рекламодател.

МОБИЛНИ УСЛУГИ

Приложението съдържа услуги и функции, които са достъпни за определени мобилни устройства. Прилагат се обичайните тарифи и такси на оператора. Не всички мобилни услуги ще работят с всички оператори или устройства. С използването на мобилните услуги на MY BODY CREATOR, Вие се съгласявате, че можем да комуникираме с Вас по електронен път към Вашето мобилно устройство и че определена информация за използването на тези услуги може да бъде споделена с нас.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате MY BODY CREATOR, неговите съдружници, директори, служители, агенти, лицензианти и доставчици от и срещу всички искове, загуби, задължения, разходи, щети, включително, без ограничение, адвокатски такси, произтичащи от или по някакъв начин свързани с Личната Ви информация, използването на Приложението, поведението Ви във връзка с Приложението или с други потребители на Приложението или всяко нарушение на тези Общи условия, всеки закон или правата на трета страна.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Нашата Декларация за поверителност, която е включена в настоящите Общи условия, допълнително описва събирането и използването на информация за това Приложение.

ПОМОЩ ЗА КЛИЕНТИ

MY BODY CREATOR няма задължение да предоставя поддръжка на своите клиенти. Въпреки това, MY BODY CREATOR може периодично да ви предоставя поддръжка по свое усмотрение, ако сте регистриран потребител на Приложението.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

MY BODY CREATOR не носи отговорност за лична информация, публикувана в Приложението, или за каквото и да е обидно, незаконно или неприемливо Съдържание, което може да срещнете на или чрез Приложението. Приложението се предоставя "КАКТО Е" и без никакви гаранции. В максималната степен, разрешена от закона, MY BODY CREATOR се отказва от всички гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за собственост, продаваемост, хранителен и тренировъчен режим за конкретна цел и липса на нарушения.

MY BODY CREATOR не може да гарантира и не обещава конкретни резултати от използването на Приложението. MY BODY CREATOR не представлява или гарантира, че Приложението ще работи непрекъснато или без грешки, че всички дефекти ще бъдат коригирани или че Приложението или сървърът, който прави Приложението достъпно, няма вируси или нещо друго вредно. В максималната степен, разрешена от закона, MY BODY CREATOR не предоставя никакви гаранции относно Съдържанието в Приложението по отношение на неговата вярност, точност, адекватност, полезност и надеждност. Разбирате и се съгласявате, че изтеглянето или придобиването по друг начин на достъп до Приложението е на Ваш собствен риск и че Вие ​​ще носите цялата отговорност за използването и всякакви щети, които могат да бъдат нанесени на Вашето мобилно устройство, компютърна система или друго устройство, през което имате достъп до Приложението, както и за загуба на данни или други вреди от всякакъв вид, които могат да възникнат. MY BODY CREATOR си запазва правото да променя Съдържанието и други елементи, използвани или съдържащи се в Приложението по всяко време без предупреждение. Някои държави не разрешават ограничения или изключвания на гаранции, така че горните ограничения може да не важат за Вас.

РАЗНИ

Вие се съгласявате, че това Приложение, Общите Условия, Декларацията за поверителност и всякакви спорове между Вас и MY BODY CREATOR, ще бъдат подчинени във всяко отношение на правото на Европейския съюз. С изключение на случаите, когато е забранено, Вие се съгласявате, че всички спорове, искове и съдебни производства, произтичащи пряко или косвено от или свързани с това Приложение (включително, но не само, закупуването на продуктите на MY BODY CREATOR), се разрешават индивидуално, без да се прибягва до никаква групова форма и изключително в Европейския съюз. Вие се съгласявате, че всяко известие, съгласие, оповестяване или друга комуникация, която MY BODY CREATOR Ви изпраща по електронен път, удовлетворява всички законови изисквания за комуникация, включително изискването да бъде в писмена форма. Неуспехът на Приложението да създаде или да наложи стриктно изпълнение на някое от настоящите Общи условия не се счита за отказ от която и да е разпоредба или право. Нито ходът на взаимодействие между страните, нито търговската практика могат да променят някое от настоящите Общи условия. Общите Условията могат да прехвърлят произтичащите от тях права и задължения, съгласно настоящите Общи Условия, на която и да е страна, по всяко време и без предизвестие до Вас.

ДЕЛИМОСТ

Ако някоя от клаузите в настоящите Общи условия е невалидна, останалата част от настоящите Общи условия ще продължи да бъде валидна. Ако някоя от клаузите в настоящите Общи условия се счита за незаконна, невалидна или неприложима, тогава тази разпоредба се счита за отделна от настоящите Общи условия, а останалите разпоредби са все още валидни и подлежащи на изпълнение.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

MY BODY CREATOR си запазва правото по свое усмотрение да прекрати регистрацията Ви, да изтрие потребителския Ви профил и всякаква друга Ваша Лична информация и да ограничи използването на цялото или част от Приложението по някаква причина или без причина, без предупреждение и без да носи отговорност към Вас или някой друг. MY BODY CREATOR си запазва правото да блокира потребителите от определени IP адреси или номера на устройства и да предотврати достъпа им до Приложението. Тези Общи условия остават в сила дори след прекратяването на профила Ви.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако имате нужда, можете да се свържете с Смарт Апп Солюшънс ООД със седалище и адрес на управление на ул. "Царица Елеонора" № 20, гр. София, на вниманието на главния изпълнителен директор или чрез имейл на legal@mybodycreator.com.

COPYRIGHT © СМАРТ АПП СОЛЮШЪНС ООД. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ